VMCK ÖSTERGYLLEN NORRKÖPING

        Startsida

VMCK Östergyllen - stadgar

Antagna vid årsmöte den 11 februari 2016. De ersätter de vid klubbens bildande
(som MCHK Östergyllen) den 8 oktober 1981 och senast den 11 februari 2010 ändrade stadgarna.§ 1

Klubbens namn skall vara: VeteranMotorCykelKlubben Östergyllen (VMCK Östergyllen), nedan kallad klubben.

§ 2

Klubbens ändamål.
Klubben är en ideell sammanslutning vars målsättning är:
- att tillvarata och bevara det kulturhistoriska arv som är förknippad med motorcyklismen genom tiderna
- att sprida kunskap om den aktuella, sociala och ekonomiska samt tekniska betydelse motorcyklismen haft i samhället

§ 3

Klubbens verksamhet.
Klubben skall verka för den i §2 angivna målsättningen genom att:
- utge en medlemsmatrikel för att underlätta kontakten medlemmar emellan
- medverka till att medlemmars motorcyklar bevaras och restaureras på ett vederhäftigt sätt
- arkivera litteratur och dokument rörande gamla motorcyklar.
- samarbeta med myndigheter och institutioner samt in- och utländska klubbar för främjande av hobbyn
- underlätta anskaffning och försäljning av reservdelar, fordon och övrigt inom hobbyn
- genom egna besiktningsmän vara medlemmarna behjälpliga i försäkringsfrågor
- aktivt verka för att verksamheten i miljömässigt hänseende bedrivs med största möjliga hänsyn 

§ 4

Medlemskap
Klubben har ordinarie medlemmar samt hedersmedlemmar. Ordinarie medlemskap kan vinnas av envar som efter närvaro vid två träffar eller inför styrelsen styrkt ett seriöst intresse för gamla motorcyklar och som godtagit klubbens målsättning och verksamhet. Styrelsen eller årsmötet kan kalla person, som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens verksamhet, till hedersmedlem.

§ 5

Medlemsavgift.
Medlemsavgift samt eventuell inträdesavgift fastställs av årsmötet. Hedersmedlem betalar inte någon medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller för kalenderår och skall vara betald före mars månads utgång. Medlem som inte har betalt avgift i tid anses ha utträtt ur klubben. För ny medlem som har betalt avgift under årets sista kvartal gäller avgiften även under nästkommande verksamhetsår. Make/Maka till medlem kan mot halv ordinarie medlemsavgift erhålla s.k. "familjemedlemskap". Vid förnyad medlemsansökan efter utträde ur klubben betalas även eventuell ny inträdesavgift. Utträde ur klubben meddelas till berört försäkringsbolag.

Till topp

§ 6

Utträde och uteslutning.
Medlem som skriftligen anmäler sin önskan att utträda ur klubben befrias omedelbart från medlemskap. Dock återbetalas inte betald årsavgift. Medlem kan uteslutas om han har brutit mot dessa stadgar eller på annat sätt anses ha skadat verksamheten. Styrelsen kan föreslå uteslutning och hänskjuta ärendet till årsmötet för omröstning, varvid det krävs enkel majoritet för att uteslutningen ska vinna laga kraft.

§ 7

Verksamhetsår och årsmöte.
Klubbens verksamhetsår omfattar tiden 1/1 - 31/12.
årsmötet hålls på av styrelsen utsedd plats under det första kvartalet.
Styrelsen kallar till årsmöte senast 1 månad före den bestämda dagen. Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:


1.  Val av ordförande för mötet
2.  Val av protokollsjusterare, tillika rösträknare
3.  Fråga om mötet är behörigen sammankallat
4.  Verksamhetsberättelse
5.  Revisionsberättelse
6.  Fastställande av balansräkning
7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8.  Fastställande av årsavgift
9.  Val av styrelseledamöter och övriga funktionärer
10. Val av revisorer
11. Tillsättande av valberedning
12. Eventuella förslag och motioner till årsmötet
Förslag och motioner till årsmötet ska i skriftlig form tillsändas styrelsen senast 1 månad före årsmötet

Till topp

§ 8

Val och röstning
Val av styrelsemedlem sker på två år och efter valberedningens eller årsmötets förslag. Förslag på styrelsemedlemmar skall vara inlämnade till valberedningen senast två veckor före valet. Föreslagna styrelsemedlemmar ska vara vidtalade samt personligen närvara vid valet. Varje medlem äger en röst och röstningen ska vara öppen. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får inte ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening årsmötets ordförande biträder.

§ 9

Styrelse och kommittéer.
Klubbens styrelse skall bestå av minst fem medlemmar, varvid ska ingå ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter. Ordförande utses av årsmötet, medan övriga funktioner bestäms av styrelsen vid dess konstituerande möte. Styrelsen är beslutmässig när minst tre av dessa medlemmar är närvarande. Styrelsen kan utse särskilda kommittéer och funktionärer när så krävs.

§ 10

Stadgeändring
Förslag och ändringar av dessa stadgar kan väckas av var och en som är medlem i klubben och ska senast 2 månader före årsmötet tillställas styrelsen. Förslag till ändring av stadgarna ska av styrelsen utsändas till samtliga medlemmar senast 2 veckor före årsmötet. Vid omröstning på årsmötet beträffande stadgeändring krävs 2/3 majoritet för att förslaget skall medföra ändring.

§ 11

Sektioner
Klubben kan inom sig ha sektioner för olika typer av motorcyklar, olika märken eller arrangemang.

§ 12

Upplösning av klubben
Endast klubbens styrelse kan till årsmöte föreslå att klubben upplöses. Beslut om upplösning kan fattas endast vid det därpå följande årsmötet eller av styrelsen påkallat extra årsmöte. För att beslut om klubbens upplösning ska vara giltigt erfordras att minst 3/4 av klubbens medlemmar efter omröstning har biträtt detta förslag. Vid klubbens upplösning ska behållna medel disponeras i enlighet med årsmötets beslut.

Till topp

Sidan uppdaterad 2016-04-19